Outsource Sales Management

การบริหารงานขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ประกอบการหลายท่านบริหารทีมขายเอง อาจเพราะมีทีมขายไม่มาก หรือไม่มีงบประมาณจ้างมืออาชีพ อย่าเสียเวลาลองถูกลองผิด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพกับ.. งบประมาณที่น้อยนิด

OUTSOURCE SALES MANAGER

ผู้ประกอบการ SMEs หลายคนเป็นผู้รับผิดชอบบริหารฝ่ายขายด้วยตนเอง อาจเพราะมีจำนวน sales ไม่มาก หรือแม้แต่การจ้างผู้จัดการฝ่ายขายที่เป็นมืออาชีพก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มีความผูกมัดต่างๆมากมาย หากไม่ตรงกับ DNA หรือ วัฒนธรรมองค์กร ก็จะสร้างความเสียหายตามมาอีกมากมาย เหมือนกับการเสี่ยงโชค การใช้ Outsouce Sales Leader ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

SALES LEADERSHIP DEVELOPMENT

บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้นำฝ่ายขาย ไม่ใช่การเป็นสุดยอดนักขาย แต่ต้องเป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขาย เชี่ยวชาญการพัฒนาและใช้ Sales Process and Methodology ให้ตรงกับ Customer journey สามารถฝึกอบรมทีมงาน ประยุกต์กระบวนการ Sales Coaching ให้กับพนักงานขายเพื่อเพิ่มและปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดให้กับทีมงาน

SALES PROCESS DEVELOPMENT

กระบวนการขายคือชุดขั้นตอนทำซ้ำสำหรับทีมขาย เพื่อค้นหาดึงดูดผู้มุ่งหวัง(Prospects) เข้าสู่กระบวนการขายเป็นขั้นเป็นตอน ตามรูปแบบที่ตรงกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการของลูกค้า (Customer Journey) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขายจะเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย การพัฒนากระบวนการขายที่เป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัทถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับการขายยุคใหม่ (Modern Sales) 

SALES COACHING TRAINING PROGRAM

กระบวนการโค้ชเป็นทักษะที่สำคัญของการบริหารทีมขาย เพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมงานประเมินตนเองและค้นพบวิธีแก้ปัญหา เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมด้วยตนเอง แทนการแนะนำ การอบรมหรือสอนแต่เพียงอย่างเดียว

 อย่าเสียเวลากับการลองถูกลองผิด
  ให้ผมช่วยสร้าง...ยอดขายให้