Sales Leadership Development

บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้นำฝ่ายขาย ไม่ใช่การเป็นสุดยอดนักขาย แต่ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขาย เชี่ยวชาญการพัฒนาและใช้ Sales Process and Methodology ให้ตรงกับ Customer journey มีทักษะการฝึกอบรมทีมงาน ทักษะในกระบวนการ Sales Coaching ให้กับพนักงานขายเพื่อเพิ่มและปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดให้กับทีมงาน

ระบบการพัฒนาผู้นำฝ่ายขาย จะถ่ายทอดฝึกฝนผู้จัดการฝ่ายขายให้มีทักษะที่จำเป็น เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ผู้นำฝ่ายขายไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญทุกเรื่อง แต่ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องที่ช่วยให้องค์กร บรรลุเป้าหมาย มีผลกำไรและทำให้ลูกค้ามีความผูกพันที่ดี

ภาวะการแข่งขันสูง พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ถึงเวลา.......ต้องพัฒนาผู้บริหารฝ่ายขาย 

334-3347920_analyzing-results-comments-graph-results-icon.png.jpeg

Achieve Predictable Sales Results

เทคนิคการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย Sales Quota ด้้วยการจัดทำสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

pngtree-vector-strategy-icon-png-image_705766_edited.png

Implement Proven Strategies

เทคนิคการจัดทำกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขายผ่านกระบวนการฝึกอบรม (Training) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)  การโค้ชทีมงาน (Sales Coaching) ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสำเร็จได้จริง

Attract High Performer

202-2021340_office-system-performance-management-svg-png-icon-free_edited.png

เทคนิคการสัมภาษณ์  คัดเลือกนักขาย ค้นหาศัักยภาพ (Strenght Finder) จัดระบบเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับนักขายแต่ละคน เพื่อให้ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุด

296-2960290_transparent-funnel-icon-png-lead-generation-funnel-icon_edited.png

Effectively Prospect for New Leads

เทคนิคการพัฒนากลยุทธ์เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่แค่ Target Group แต่ต้องเป็น Target Audience เพื่อดึงดูด Lead ให้กับ Sales Pipeline อย่างต่อเนื่อง

72-721598_life-coaching-icon-png-png-download-coaching-icon_edited_edited.png

Sales Coaching / Leadership Skills

เทคนิคของภาวะผู้นำด้วยกระบวนการโค้ชที่บริหารทีมงานขายเชิงจิตวิทยา ทำให้ทีมขายมีความสุขมีพลังงานเชิงบวกและอยากขาย 

 อย่าเสียเวลากับ..
การลองถูก..ลองผิด
  ให้เป็นหน้าที่...มืออาชีพ