Ideal Customer Profile

b2b.jpg

ผู้ประกอบการ SMEs แบบ B2B ที่ยังคงเน้นการตลาดและการขายแบบดังเดิม Tranditional sales หรือการเน้นให้ทีมงานขายทำแบบ Outbound Sales มีจำนวนมาก ทั้งแบบที่เจ้าของกิจการทำหน้าที่ขายเอง หรือการจ้างพนักงานขาย โดยตนเองเป็นผู้บริหารทีมขายเอง    บางองค์กรอาจจ้างผู้จัดการฝ่ายขาย โดยผู้จัดการเหล่านั้นอาจเป็นนักขายที่เก่งแต่ขาดทักษะด้านการบริหารทีมขาย

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้คือเป้าหมายหลัก และมีจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหา และต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงอีกครั้งจากภาวะตึงเครียดระหว่าง อเมริกาและจีนที่กำลังลุกลามเข้าสู่เอเซีย   ซึ่งด้วยองค์ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ประกอบกับพันธมิตรธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ SaaS (Software as a service ) เราจึงมีความพร้อมที่จัดทำ Solution เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SMEs แบบ B2B