Sales Process Development

sales process.png

Sales Process

กระบวนการขายคือชุดขั้นตอนทำซ้ำสำหรับทีมขาย เพื่อค้นหาดึงดูดผู้มุ่งหวัง(Prospects) เข้าสู่กระบวนการขายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามรูปแบบที่ตรงกับพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการของลูกค้า (Customer Journey) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขายจะเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย การพัฒนากระบวนการขายที่เป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัทถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดสำหรับการขายยุคใหม่ (Modern Sales) 

หากทีมขายทำงานโดยไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม คุณควรเริ่มต้นพัฒนากระบวนการในทันที การพัฒนากระบวนการขายตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อน แต่จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน 3 มิติ คือ

 1. บริษัท (สินค้า/บริการ คุณค่าหลัก วัฒนธรรมองค์กร)

 2. พฤติกรรมผู้มุ่งหวัง

 3. สภาพการแข่งขันของตลาด เพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 

team-sitting-desk-checking-reports-talking-connecting-hands-together-top-view-business-con

แนวทาง...การทำงาน
WORKING PROCESS

12 ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการขาย Sales Process

จากข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น 3 ข้างต้น เข้าสู่กระบวนการออกแบบและพัฒนากระบวนการขายสำหรับบริษัทโดยตรง ดำเนินการดังต่อไปนี้

42_edited.png
 1. ขั้นตอนที่ 1. สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
  ขั้นตอนที่ 2. คัดกรองขั้นตอน
  ขั้นตอนที่ 3. วางแนว Sales Road Map 
  ขั้นตอนที่ 4. สรุปทักษะสำหรับนักขาย
  ขั้นตอนที่ 5. ทุกอย่างคือเพื่อผู้มุ่งหวัง
  ขั้นตอนที่ 6. พัฒนาขั้นตอน "สร้างความสัมพันธ์"
  ขั้นตอนที่ 7. ค้นหากับดัก
  ขั้นตอนที่ 8. พัฒนาหัวใจการสร้าง Lead
  ขั้นตอนที่ 9. ประเมินวิเคระห์ยอดขายผ่านกระบวนการ
  ขั้นตอนที่ 10. พัฒนาขั้นตอน "การติดตามผล"
  ขั้นตอนที่ 11. กำหนดประสบการณ์ลูกค้าที่จะได้รับ
  ขั้นตอนที่ 12. จัดทำระบบการ ฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยง กระบวนการโค้ช ของกระบวนการขาย

 อย่าเสียเวลากับ..
การลองถูก..ลองผิด
  ให้เป็นหน้าที่...มืออาชีพ