Outsource
Sales Management

ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่รับผิดชอบบริหารฝ่ายขายด้วยตนเอง อาจเพราะมีจำนวน Sales ไม่มาก หรือแม้แต่การจ้างผู้จัดการฝ่ายขายที่เป็นมืออาชีพก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มีความผูกพันธ์ต่างๆมากมาย หากไม่ตรงกับ DNA หรือ วัฒนธรรมองค์กร ก็จะสร้างความเสียหายตามมาอีกมากมาย เหมือนกับเสี่ยงล๊อตเตอร์รี่

Fractional Sales Management หรือระบบ Outsource Sales Management เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่มีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณ แต่ต้องการเข้าถึงทักษะความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ ระบบ Fractional Sales Management หรือ Oursource Sales Management เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับสำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่ต้องการยกระดับการบริหารองค์กร

ส่ิงที่ท่านจะได้รับจากการบริการ
OUTSOURCE SALES MANAGEMENT

1256145.png
 • Strategy Focus รูปแบบการบริหารงานขายแบบเอ้าท์ซอร์ส จะเน้นที่กลยุทธ์และวิธีการเพื่อให้ยอดขายถึงเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ Customer Jouney ร่วมกับ Sales Process and Methodology อย่างละเอียดว่ามีความเหมาะสมกับตัวสินค้า/บริการของบริษัทหรือไม่ พนักงานขายได้ใช้ Sales Process กับ Methodology เหมาะสมหรือไม่ หากไม่ก็จะทำการพัฒนากลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย

1087915.png
 • Lower Cost ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการจ้างผู้บริหารฝ่ายขายแบบลูกจ้างประจำ เพราะผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพจะมีค่าใช้จ่ายโดยรวม(Package)ที่สูงกว่า จึงเป็นการยากที่บริษัทขนาดย่อมหรือขนาดกลางจะแบ่งรับภาระได้

1256098.png
 • Increased Sales and Profit Margin ด้วยความเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการขายจากหลากหลายองค์กรทราบดีว่า เป้าหมายทุกบริษัทไม่ใช่แค่ให้มียอดขาย แต่ต้องมีผลกำไรที่เหมาะสมด้วย หากบริษัทใดที่เน้นแต่โปรโมชั่นเพื่อให้เกิดยอดขาย ก็จะมีผลต่อตัวเลขกำไรในที่สุด

1232027.png
 • Sustainable Operations ด้วยประสบการณ์ผู้บริหารเราทราบดีว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Sales Process และ Sales Methodology ที่พนักงานขายทุกคนต้องเข้าใจ เชื่อมั่นและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เราจึงเน้นการพัฒนากระบวนการนี้ควบคู่กันกับพัฒนาพนักงานให้สามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้จริง  จะช่วยให้บริษัทมีระบบการขายที่เป็นของบริษัทเองควบคู่กันไป

แนวทาง...การทำงาน
WORKING PROCESS

เราจะทำงานร่วมกันกับผู้บริหาร เพื่อค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แท้จริง เช่น Target audience,  Customer Journey, Sales process and Methodogy ,CRM เป็นต้น เพื่อค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็ง นำมาพัฒนา ปรับปรุงและถ่ายทอดสู่การทำงานจริง ผ่านการบริหารรวมกันกับทีมงานฝ่ายขาย  ตัวอย่างการทำงานแบบ Outsource

42_edited.png
 1. ประเมินพนักงานขายในองค์กร

 2. ช่วยสรรหา สัมภาษณ์พนักงานขาย

 3. พัฒนาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

 4. ให้การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย

 5. รวมกันกำหนด Sales Quota กับผู้ประกอบการ

 6. จัดสรร Sales Quota ตามนโยบายบริษัท

 7. ติดตามตรวจสอบประเมินผล Sales Pipeline  

 8. จัดตารางการบริหาร รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

 9. จัดการประชุมกับพนักงานเพื่อติดตาม ประเมินผล

 10. ปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

 11. ใช้กระบวนการ Sales Coaching 

 12. จัดทำรายงาน ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ

ฯลฯ

 อย่าเสียเวลากับ..
การลองถูก..ลองผิด
  ให้เป็นหน้าที่...มืออาชีพ