IMG_1947.jpg

คือผู้ให้บริการจัดทำ Solution ให้กับผู้ประกอบการ SMEs แบบ B2B ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปีโดยเฉพาะ บริการให้กับผู้ประกอบการดังต่อไปนี้

  • Sales System Development ช่วยออกแบบพัฒนาระบบการการขายจำเพาะที่เหมาะสมสำหรับองค์กรโดยตรง พร้อมจัดทำ Sales Playbook 

  • Fractional Sales Management การรับบริหารทีมงานขายทั้งระบบ เช่น การสัมภาษณ์รับสมัครพนักงานขาย ฝึกอบรม Hard Skill, Soft skills, Selling skills, Sales process and Methodology การประชุมจัดสรรโควต้า การติดตามประเมินวัดผล การตรวจสอบ Sales pipeline เป็นต้น 

  • Executive Sales Coach and Facilitator ให้การสนับสนุนพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายขายให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมพัฒนาการเป็น Sales Leader ที่มีประสิทธิภาพ

  • Sales Coaching ใช้กระบวนการ Sales Coach สำหรับพนักงานขาย เพื่อปลดปล่อยศักยภาพสูงสุด

  • On-site Sales Training การฝึกอบรมสำหรับทีมงานขายที่ผ่านการจัดทำ Training Need เพื่อออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมเท่านั้น

  • Online Course ระบบการอบรมออนไลน์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสำหรับ พนักงานขาย และ ผู้บริหารทีมขาย