Business Opportunities

scale-up.png
โครงการธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบ SMEs B2B ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี มุ่งแก้ปัญหาในการสร้างยอดขาย เอกสารฉบับนี้เป็นการแนะนำ ชี้ชวนสำหรับผู้สนใจลงทุน หรือเข้ารวมเป็นพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้าง Passive Income