Sales Coaching Training Program

งานขายคืองานที่เกี่ยวกับ "คน"

"คน" คือ หัวใจสำคัญของการบริหารงานขาย 

ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย

คือ "กระบวนการโค้ชฝ่ายขาย (Sales Coaching)"


กระบวนการโค้ชเป็นทักษะที่สำคัญของการบริหารทีมขาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร การโค้ชเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมงานประเมินตนเอง ค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้วยตนเอง แทนการให้คำแนะนำ อบรม หรือสอนทีมงานแต่เพียงอย่างเดียว

กระบวนการโค้ช....หัวใจของผู้บริหารทีมขาย

  • ประเมินจุดแข็ง ค้นหาจุดอ่อนสำหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

  • ส่งเสริมให้มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ Feedback

  • พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็น เร่งด่วนในแต่ละสถานการณ์

  • ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

  • สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวนักขายเอง

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งต่ออาชีพและองค์กร

วัตถุประสงค์ของกระบวนการโค้ช:

people-work.jpg

กระบวนการโค้ชทีมขาย Sales Coaching

สำหรับธุรกิจความสำเร็จไม่ได้มาจากยอดขายของนักขายคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องมาจากทีมที่มีความแข็งแกร่ง ผู้บริหารทีมงานขายต้องมีวิธีการสร้างความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมของทีม ให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขาย ผู้บริหารทีมขายส่วนใหญ่ยังเข้าใจกระบวนการโค้ชทีมงานขายคลาดเคลื่อน ยังคงเน้นการแนะนำ การสอน ซึ่งคิดว่านั่นคือกระบวนการโค้ช แต่มันเป็นส่ิงตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง

ปัจจุบันกระบวนการโค้ช ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีสถาบันที่ได้รับการรับรองในการอบรมพัฒนาการเป็นโค้ช แต่การโค้ชในกระบวนการขายมีความเหมือนและความแตกต่างกันเล็กน้อยในบางส่วน เช่น ความเชื่อมั่นในตัวผู้ถูกโค้ช การสร้างความไว้วางใจ (Rapport) การตั้งคำถามที่ทรงพลัง (Power of Question) การฟังฟังแบบอย่างมีสติ (Active Listening) การสะท้อนกลับ (Feedback)  แต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดบางประการเช่น Coaching Model ใช้รูปแบบ G.R.O.W อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องมีการประยุกต์โมเดลอื่นด้วย เช่น G.A.I.N Coaching Model, CIGAR Coaching Model, AOR Sales Coaching Model, ARC  Execution Sales Coaching เป็นต้น การเลือกใช้ Sales Coaching Model จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของนักขายที่จะได้รับการโค้ช 

หลักสูตร Sales Coahing Training Program   ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารฝ่ายขายให้สามารถใช้กระบวนการโค้ชได้อย่างมืออาชีพ

 อย่าเสียเวลากับ..
การลองถูก..ลองผิด
  ให้เป็นหน้าที่...มืออาชีพ