Sales Playbook

4067298.jpg

Sales Playbook คือคู่มือการขายที่เป็นการรวบรวมขั้นตอน วิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อทำให้การขายมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถสร้างความเข้าใจแบบชัดเจนเรียบง่าย ถ่ายทอดได้ ลอกเรียนแบบได้ Sales Playbook ต้องสามารถใช้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายอย่างเป็นระบบเพื่อหารือวิเคราะห์ค้นหาว่า ใครคือผู้มุ่งหวังที่มีโอกาสในการขายที่ดีที่สุด ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และอุปสรรคที่อาจมีในแต่ละขั้นตอน